Sai Sundara Rama Dasa Mandiram

Sri Sathya Sai Seva Samithi


Nelakondapalli Samithi Activities

Nelakondapalli Samithi Office Bearers

Sri. V.Krishna Murthy

Samithi Convenor

9885478935

Sri. Srinivas

Samithi Service Co-ordinator

9949179730

Sri. V.Chandra Sekhar

Samithi Spiritual Co-ordinator

9491357421

Smt. Manemma

Samithi Mahila Co-ordinator

Sri. Y Pavan

Samithi Youth Co-ordinator

8985844959

Smt. Uma

Samithi Bal Vikas Co-ordinator

Nelakondapalli Former Convenors

Nelakondapalli Bhajan Mandalis

1   Chanupally

2   Chennaram

3   Easwaramadharam

4   Jakkepally

5   Kusumanchi

6   Perikasingaram

7   Rajeswarapuram

8   Rajupeta

Nelakondapalli Bhajan Mandalis Office Bearers

Chanupally Bhajan Mandali

Sri. Venkateswar Reddy

Bhajan Mandali Convenor

9666920878

Chennaram Bhajan Mandali

Sri. Venkanna

Bhajan Mandali Convenor

8374593702

Easwaramadharam Bhajan Mandali

Sri. Surender

Bhajan Mandali Convenor

9948689396

Jakkepally Bhajan Mandali

Sri. Venkat Reddy

Bhajan Mandali Convenor

9908339243

Kusumanchi Bhajan Mandali

Sri. Kona Reddy

Bhajan Mandali Convenor

9502817130

Perikasingaram Bhajan Mandali

Sri. Srinivas

Bhajan Mandali Convenor

9912325583

Rajeswarapuram Bhajan Mandali

Sri. Buchiramaiah

Bhajan Mandali Convenor

9704591577

Rajupeta Bhajan Mandali

Sri. Srinivas

Bhajan Mandali Convenor

9848858386

Nelakondapalli Samithi Activity Reports

No Data Found

Nelakondapalli Samithi Archives Reports

No Data Found

Events

No Events Found